Motion i folkeskolen: Børn får styrket knogler og indlæringsevne

Fysisk aktivitet og idræt for børn og unge: Ide-katalog og anbefalinger

Af Marina Aagaard, MFT

Motion for børn og unge? Ja, selvfølgelig. Passende, motiverende fysisk aktivitet, motion, fitness og idræt indvirker positivt på fysisk, mental og social sundhed og giver eksempelvis bedre helbred, humør og hukommelse. 

Der er en dokumenteret sammenhæng mellem
fysisk aktivitet og læring uanset alder.
Konsensuskonferencen “Fysisk aktivitet og læring”,
Kulturministeriets Udvalg for Idrætsforskning (2011).

Københavns Universitet, Institut for Idræt, var for nylig vært ved konferencen “Betydning af fysisk aktivitet for børns udvikling og velvære”, hvor 25 internationale topforskere var samlet til debat om børns sundhed, selvværd, trivsel og læring i skole og foreningsliv.
Som opfølgning på konferencen er der netop udgivet en kort rapport med konkrete anbefalinger til forbedring af børns sundhed og velvære.

Idræt for børn og unge Legeplads


Anbefalinger (konsensuskonference)

Citat tilføjet punktoverskrifter


Effekter af idræt og fysisk aktivitet i forhold til:

Fysisk form og sundhed

 • Konditests.
  Kondition (fitness) bør måles hos børn og unge med henblik på vurdering af den kardio-metaboliske risikoprofil, dvs. risikoen for hjertekarsygdomme og type 2 diabetes. [aagaard; velvalgte fysiske tests kan også uddanne og motivere]
 • Fysiske tests.
  Reproducerbare og valide felttests, herunder interval-løbetests som Andersen-testen og Yo-Yo IR1-børnetesten, samt måling af talje-vægt ratio, anbefales hos børn og unge for at opnå en enkel beskrivelse af den kardio-metaboliske risikoprofil, samt til vurdering af fitness-effekter af træning.
 • Boldspil på små baner
  Såsom 3v3 fodbold, håndbold, floorball og basketball, anbefales for børn og unge med henblik på at opnå en høj puls og stor muskel-knogle-påvirkning (impact), samt høj involveringsgrad og markante forbedringer af kondition, udholdenhed og muskel-knogle-styrke.
 • Transportmotion er anbefalet.
  Der anbefales aktiv transport til og fra skole, når det er trafikalt sikkert. Cykling anbefales som en effektiv transportform, ligesom almindelig gang, omend effekten er størst ved cykling.
 • Adskil og vurder effekter.
  Man bør skelne mellem hjertekar-, metabolisk- og muskel-skelet-fitness, når man vurderer træningseffekter af forskellige former for fysisk aktivitet og træning for børn og unge.
 • Mål absolutte værdier.
  Den kliniske vurdering af den kardio-metaboliske risikoprofil hos børn og unge skal inkludere måling af kondition og hver risikofaktor, såsom taljemål, blodtryk og kolesteroltal, bør vurderes ud fra målinger i absolutte tal i stedet for anvendelse af under-/over-grænseværdier.
 • Intensitet, interval, circuit, hop og boldspil, styrker fitness og sundhed.
  Muskel-knogle-fitness og generel sundhed hos børn og unge kan styrkes gennem flere forskellige former for fysisk aktivitet i idrætsforeninger og skoler, når børnene deltager i aktiviteter, der er intense, interval-baserede og har stor knogle-muskel-påvirkning (impact), eksempelvis hop, cirkel-styrke-træning og boldspil.

Læring, kognitiv funktion og motoriske færdigheder

 • Tilpas aktiviteter for at øge motivation og aktiv deltagelse.
  Fysisk aktivitet kan fremme præstation i skolen i bred betydning. Hvorvidt det er tilfældet afhænger af aktiv deltagelse og engagement i bevægelsesaktiviteter.
  Initiativer og herunder tilpassede aktiviteter, der kan fremme motivation for og kompetencer til aktiv deltagelse, er derfor af afgørende betydning.
  Der kan være muligheder i aktiv transport, idrætsfaget, aktiv undervisning, aktive pauser og fysisk aktivitet i forbindelse med fritidsaktiviteter.
 • Bevægelse i boglige fag har potentiale.
  Integrering af bevægelse i læringsaktiviteter i boglige fag har et lovende otentiale. Der er kun få ? men dog positive ? tilgængelige undersøgelser på området og en del studier pågår. Meget tyder på, at det er af afgørende betydning, at bevægelseselementet er direkte relateret til det intenderede læringsmål i undervisningen.
 • Moderat fysisk aktivitet før og efter læring fremmer kognitiv funktion.
  En enkelt session af fysisk aktivitet med moderat intensitet fremmer kognitive funktioner og præstation i skolen midlertidigt – i cirka 1 time afhængig af den fysiske aktivitets intensitet mv.
  Fysisk aktivitet umiddelbart inden en læringssituation bør ikke være for intens, eftersom højt stress og udmattelse kan modvirke den positive effekt. Der kan ses yderligere positive effekter eksempelvis på hukommelse, når moderat til intens fysisk aktivitet udføres efter en læringssession.
 • Basale motoriske færdigheder gavner kognition og præstation.
  Beherskelse af fundamentale motoriske færdigheder gavner børn og unges kognition og præstation i skolen, og både fysisk aktivitet i skolen og i forbindelse med fritidsaktiviteter kan gavne børn og unges motorik.
  Screening af motoriske færdigheder kan være et værdifuldt redskab til at identificere børn med behov for tilpasset støtte til motorisk udvikling.
  Der bør udvikles og tilbydes særlige tilpassede bevægelsesaktiviteter for børn med motoriske udfordringer med henblik på at fremme motorisk udvikling samt motivation for deltagelse i bevægelsesaktiviteter.
 • Fokus på kvalificeret, tilpasset, motiverende aktivitet (i skolen).
  Skolen udgør den arena, hvor det er muligt at nå langt de fleste børn og unge, også de, der ikke ellers er regelmæssigt fysisk aktive.
  Øget fokus på og tid til fysisk aktivitet med kvalificerede, tilpassede aktiviteter kan derfor være en mulig måde at fremme såvel motoriske færdigheder, præstation i skolen samt motivation for deltagelse i fysisk aktivitet.

Psykologiske aspekter i relation til motivation og velvære

 • Skab meningsfyldte, passende aktiviteter med positiv interaktion.
  Børn og unge bør have mulighed for at deltage i sjove, meningsfulde og udviklingsmæssigt passende fysiske aktiviteter, som giver mulighed for positiv social interaktion.
 • Styrk følelsen af kompetence og selvbestemmelse og vis omsorg.
  Voksne skal styrke børn og unges følelse af kompetence og selvbestemmelse. De skal fremme deres glæde ved og personlige interesse i fysisk aktivitet ved at skabe miljøer, som understøtter selvbestemmelse (f.eks. giver børn og unge mulighed for at blive hørt, foretage valg og tage beslutninger), har fokus på mestring (f.eks. lægger vægt på værdien af hårdt arbejde, personlig forbedring, samarbejde og kontinuerlig læring), og er socialt understøttende (f.eks. sikrer at børn og unge føler, at der bliver draget omsorg for dem, at de bliver accepteret og respekteret, samt at deres selvværd ikke afhænger af deres præstation).
 • Promover forskellige aktivitetstyper og motion med venner. 
  Børn og unge skal opmuntres til at være fysisk aktive sammen med deres tætte venner, og de skal både i skolen og uden for skoletid
  have mulighed for at prøve en bred variation af forskellige typer af fysisk aktivitet.
 • Vær en god rollemodel. Vær positiv over for fysisk aktivitet.
  Forældre [voksne] bør være gode rollemodeller ved at kommunikere en positiv holdning til fysisk aktivitet, være regelmæssigt aktive samt verbalt og non-verbalt signalere at fysisk aktivitet har værdi.
  Uddannelsesprogrammer for forældre er en mulighed for at informere dem om vigtigheden af og elementerne i gode rammer for fysisk aktivitet.
 • Videre uddannelse i brugbare principper og sociale strategier.
  Trænere og lærere bør modtage systematisk undervisning i rationalet for, principper om og brugbare strategier for at skabe rammer for fysisk aktivitet for børn og unge, som fremmer selvbestemmelse, har fokus på mestring og er socialt understøttende.
 • Træning og læring for livet.
  Voksne bør gribe de muligheder, som børn og unges engagement i fysisk aktivitet tilbyder, til at lære dem livsfærdigheder, såsom interpersonelle færdigheder, selvledelse og konfliktløsning; færdigheder, som kan generaliseres eller overføres til andre områder som skole, fremtidigt erhverv og privatsfære.

Social inklusion og implementering i skole og foreningsliv

 • Bredt udvalg af bevægelsesaktiviteter fra barndommen.
  Tilbyd et bredt udvalg af bevægelsesaktiviteter og former i den tidlige barndom (ca. 2-10 år) for at udvikle fundamentale bevægelseskompetencer og kendskab.
 • Bredt udbud til børn og unge med forskellig baggrund og behov.
  Tilbyd et varieret udbud af idrætsaktiviteter, som tager højde for børn og unges forskellige baggrunde og forudsætninger og dermed bidrager til social inklusion i fysisk aktivitet og idræt.
 • Meningsfuld motion i forskellige sammenhænge.
  Tilbyd fysisk aktivitet i en række forskellige sammenhænge, som er meningsfulde for forskellige børn og unge.
 • Lærere og trænere skal efteruddannes.
  For at sikre at krav eller målsætninger om mere fysisk aktivitet bliver implementeret i praksis, er det nødvendigt at understøtte med efteruddannelse, ressourcer og videnskabelig evidens.
 • Politikker og retningslinjer til fremme af social inklusion.
  Idrættens organisationer og interessenter bør udvikle politikker og guidelines for fremme af social inklusion.
 • Lærere og trænere skal undervises i inkluderende aktiviteter.
  Idrætslærere og trænere bør modtage undervisning om og støttes i at udvikle modeller for, hvordan idrætsundervisning og træning gøres mere socialt inkluderende.

Fysisk aktivitet for børn og unge mellem 5-17 ÅR (Sundhedsstyrelsen)


Vær fysisk aktiv mindst 60 minutter om dagen.

Aktiviteten skal være med moderat til høj intensitet og ligge ud over almindelige kortvarige dagligdagsaktiviteter.

Hvis de 60 minutter deles op, skal hver aktivitet vare mindst 10 minutter.

Mindst 3 gange om ugen skal der indgå fysisk aktivitet med høj intensitet af mindst 30 minutters varighed for at vedligeholde eller øge konditionen og muskelstyrken. Der skal indgå aktiviteter, som øger knoglestyrken og bevægeligheden.

Fysisk aktivitet ud over det anbefalede vil medføre yderligere sundhedsmæssige fordele.

Almindelige kortvarige dagligdagsaktiviteter: Aktiviteter, du hyppigt udfører i dagligdagen af kort varighed (under 10 minutter) uanset intensitet.

Moderat intensitet: Fysisk aktivitet, hvor du bliver lettere forpustet, og hvor du kan tale med andre imens.

Høj intensitet: Fysisk aktivitet, hvor du føler dig forpustet og har svært ved at føre en samtale.

Inspiration til at blive fysisk aktiv: Der er mange måder at få inspiration på til at være fysisk aktiv. Der er bl.a. udviklet flere apps til mobiltelefonen og flere hjemmesider indeholder inspiration til at være fysisk aktiv. Det er fx oversigt over legepladser i Danmark eller inspiration til lege udendørs og indendørs. På din kommunes hjemmeside kan du måske også finde oplysninger, om de idrætsfaciliteter, idrætsforeninger og legepladser, der er i kommunen.


Læs mere:

BØRN, UNGE OG FYSISK AKTIVITET ? en konsensuskonference (inkl. referencer)

Sundhedsstyrelsen: Sundhed og livsstil: Fysisk aktivitet anbefalinger for 5-17 år.

Center for Holdspil og Sundhed

Dansk Skoleidræt

MoveMentors

Naturstyrelsen – naturfitness

Naturstyrelsen – naturoplevelser

Naturstyrelsen ? ude i naturen

Naturlegepladser i Danmark

Vores puls (søg på børn)

Cyklistforbundet

FDF Legedatabasen (over 1000 lege)

LegePladsen (App til smartphones) Android, Iphone

Sundhedssstyrelsens youtube-kanal

Fysisk aktivitet – håndbog om forebyggelse og behandling

WHO anbefalinger for fysisk aktivitet

Fitness i skolen

Cirkeltrænning

Sjipning Sjip dig i form

Fitness Testning

Foto:

photo credit: <a href=”http://www.flickr.com/photos/40646519@N00/26266076271″>The Kids In The Playground After Lunch</a> via <a href=”http://photopin.com”>photopin</a> <a href=”https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/”>(license)</a>

Følg min Blog HER og Instagram HER

Ingen kommentarer endnu

Hej. Fandt du indlægget brugbart? Like og del gerne. Input/spørgsmål? Giv din kommentar kort eller lang.

Skriv din kommentar her

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

 

Næste indlæg

Motion i folkeskolen: Børn får styrket knogler og indlæringsevne